Z AKÁŠICKÝCH VHLEDŮ – konflikt tvé vlastní staré magie a příslušnosti k různým magickým a duchovním řádům

Z AKÁŠICKÝCH VHLEDŮ :
KDYŽ TI BRÁNÍ A ŽIVOT KOMPLIKUJE TVÁ VLASTNÍ MAGIE A ZÁMĚRY Z TVÝCHstará magie RŮZNÝCH INKARNACÍ, KTERÉ JDOU PROTI SOBĚ – ANEB VNITŘNÍ KONFLIKT MEZI PŘÍSLUŠNOSTMI K DUCHOVNÍM A MAGICKÝM ŘÁDŮM V TVÉM VLASTNÍM ČASOPROSTORU DUŠE.

Milované duše, zářící bytosti kráčející mezi světy a životy! Na cestě svého osvobození a rozkvětu se často zaobíráte tím, kde v časoprostoru jste byli vystaveni vlivům, které křivily přirozenost Božího řádu a kosmické harmonie ve všemožných podobách staré magie, rituálů, slibů, odevzdávání vaší životní energie ve jménu různých ideálů, kultů, kultur a náboženství. Uvolňujete nitky vzájemných ublížení, zkušeností, nedorozumění. Sledujete a hledáte KDO KOMU CO, KOMU JSEM JÁ….KDO CO MNĚ

JENŽE… mnohdy jste to stále vy. Vy sami v projevení různých vašich inkarnací a záznamů jedné a té samé duše a tak nevědomě vlastně bráníte sami sobě jít dále na vaší cestě v jednoduchosti a uvolnění se do čisté frekvence Božství. Tato okolnost, která by se v posuzování zde na Zemi, které je zatím stále velmi rozšířené (Akášičtí strážci a mistři se laskavě usmívají) mohla jevit jako negativní, však vzniká a vznikala i při čistých záměrech a duchovní práci a tvorbě. Čím silnější vyzrálejší duše, tím častěji mohlo docházet v časoprostoru zkušenosti duše ke křížení se jednotlivých magických vlivů a vyslaných paprsků energie se záměry.

Pro vaše VYJASNĚNÍ do větší lehkosti a plynutí přicházíme s touto informací a nabídkou osvobozujícího Akášického přenastavení, které vám umožní, jste-li s tím v souladu, z těchto protichůdných vlivů a závazků vystoupit a umožnit si opět více vnímat a vibrovat svou realitu z roviny čisté sféry Božského Zdroje bez podmínek, omezení, iluzí duchovní služby, pýchy a zneužívání Božské energie v jakékoli podobě, vědomě i nevědomě.

AKÁŠICKÉ PŘENASTAVENÍ A OSVOBOZENÍ: inkarnace
Dovoluji si nyní v přítomnosti tady a teď, napříč celou mou časoprostorovou osou, napříč všemi úrovněmi mých vědomí mysli, vtělení a projevení, napříč všemi svými hvězdnými i pozemskými rodovými liniemi, napříč veškerými mými příslušnostmi k duchovním i magickým řádům a napříč záznamy mé Duše a mé DNA, definitivně propustit k uvolnění a rozpuštění v pochopení Božské moudrosti a bezpodmínečné lásky bez hodnocení a pocitů viny, avšak v úctě a poděkování za veškeré dary dosavadních zkušeností mé cesty Duše ze všech svých jemno-hmotných těl a z buněčné paměti těla fyzického, veškeré ve mně dosud aktivní a tedy mou realitu stále ovlivňující programy a nastavení, lpění, držení a naplňování iluze duchovní služby a stálé pozornosti, napětí a držení stráže v rovinách sféry Ducha, linií osudů života, vědění, zasvěcení, posvátných časoprostorů a bezpečí mně svěřených Duší včetně propuštění a ukončení veškerých slibů, přísah a rituálně magických propojení bez bojů a extrémů a napětí mezi otisky a programem dlužníka a viníka a bez otisků kritika, soudce a toho, kdo hodnotí a drží to, co je podle něj správné.

Dovoluji si vystoupit ze všech vědomých i nevědomých bojů a konfliktů napříč celým mým časoprostorem na rovině spirituální, energetické, mentální, emoční i fyzické, včetně mých vlastních vnitřních konfliktů toho, na co si myslím, že mám či nemám nárok.

Dovoluji si propustit veškeré mé hodnocení ve mně a návyky určovat na co mají, či nemají nárok druzí ale i já sám/sama, včetně omezujícího tlaku na to, jak bych měl/měla správně žít a jak by měli správně žít ostatní.

JÁ JSEM TO HLUBOKÉ ODEVZDÁNÍ SE DO PROUDU KOSMICKÉ INTELIGENCE A BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY ŽIVOTA A JEHO PŘIJETÍ V SOULADU S MÝM NEJVYŠŠÍM DOBREM.

S láskou Ramona Siringlen a Akášičtí strážci a mistři.

Pro ty z vás, kteří rádi navštěvují mé aktivačně prožitkové a transformační semináře 🙂 zde vkládám aktivní odkazy na zářijová setkání, ještě se můžete hlásit na:

čtvrtek 7.9. PŘIJETÍ LIDSTVÍ A ŽIVOTA NA ZEMI

neděle 17.9. ZLATÝ VĚK ATLANTIDY

Článek je možno sdílet dále avšak pouze s uvedením autorky, v nezměněné podobě a s aktivním odkazem na mé stránky www.cestasramonou.cz

Podpora a síla Matky Země v současné situaci.

Matka Země

Matka Země – nejste na to sami.

V dnešní náročné transformační době, kdy některé vlivy a síly by rády podpořily tzv. transhumanismus, genetické manipulace a odklon od původních čistých kódů a Božské jiskry v každé lidské bytosti, v době upravování potravin, ovlivňování počasí a zastiňování slunce, se mnohdy můžeme cítit vyčerpaní, unavení a tzv. “odpojení“. Když se k tomu přidají náročné výzvy zvenčí, v podobě omezování, nařizování a zastrašování, lidé mohou v některých okamžicích mít dojem, že už zkrátka není kde brát. Že není, kam se obrátit.

Právě v těchto dnech mě velice silně oslovila Matka Země. I ona je dlouhá léta trávena, drancována, upravována, ale s ohledem na její ohromnou schopnost samočištění, možnosti regenerace, sílu Zdrojového vědomí, přítomnosti ohromných mistrovských krystalů ve fyzické i éterické formě a bytostí Strážců Země a živlových přírodních bytostí, které jsou stále vibračně ve své čistotě a napojení na původní záměr Stvoření, je stále tou jedinečnou zářící bytostí, která trpělivě čeká na každou bytost, která se k ní vědomě připojí a pozdvihne své vědomí a světlo dle své Božské přirozenosti a Vesmírných práv. Celý příspěvek

Sdělení mistrů podzim 2020 – hluboké uvolňování strachů z násilí člověka proti člověku

revoluce

Sdělení Akášických mistrů podzim 2020.

Milovaní, na jaře tohoto roku 2020, jednoho z přelomových roků, které ještě budou následovat a ve zdánlivém chaosu, který je projevením mnoha paralelních realit ve hmotě a postupného sestupu Božího řádu ve formě rovnováhy na Zemi, kdy staré se hroutí, bouří a chce se držet své vlády, jste v kolektivním vědomí i podvědomí čelili tomu, co bylo zde ve vaší společnosti nazýváno první vlnou. Během ní došlo k útokům na lidstvo na mnoha úrovních, ale též mnohé světelné síly v protipólu vyvážily mnohé, mimo jiné i zjemněním povahy viru, který měl být představen jako smrtící představitel strachu, nutné izolace a poslušnosti systému. Na úrovni kolektivního vědomí a záznamů lidstva jste skrze masivně vedenou kampaň a přítomnost viru čelili uvolňování a prožívání starých strachů, zoufalství a pocitů bezmoci z mnoha krutých epidemií, morových ran, šíření cholery a jiných infekcí a odchodů z fyzických těl za psychicky náročných okolností kataklyzmat, kdy přírodní živly smetly v ohromující síle vše, co jim stálo v cestě.

Nyní s příchodem podzimu vyvstávají v kolektivním poli velkou silou další témata. Celý příspěvek

Hvězdná společenství duše

komunita

Hvězdná společenství duše.

Milovaní, na vlnách změn v hmotné sféře jedné z vámi prožívaných realit, kdy se zdánlivě vše rozpadá, staré umírá a nové zdá se, není ještě vidět, nyní ještě silněji než kdy dříve volá vaše duše po svém hvězdném společenství zde na Zemi. Ano mnozí z vás jste schopni v plynutí komunikovat se svými blízkými ve sférách ducha, ale vězte, že každá duše má zde ve fyzickém světě svou třpytivou mlhovinu domova našeho prapočátku, kde se paprsky příbuzných esencí vyzářily do všech koutů Vesmíru, aby se později v případě potřeby opět roztančily společnými obrazy. Celý příspěvek

Život a poslání JEDNO jsou.

matka a syn

Víte proč se lidé tak často ptají na své poslání?

Protože někde hlouběji je zakódováno přesvědčení, že když budu znát své poslání, můj život bude mít smysl, bude…jak lidé říkají naplněn, jsou zde dokonce i tací, kteří tím konečně omluví svou přítomnosti na planetě Zemi, kde mají dojem, že jsou zbyteční a vlastně překážejí dalším formám života. Ano jsou zde jisté silné duše, které přichází se silným přesahem do hmoty a plány duše, které když se zdaří naplnit, jsou vnímány jako ušlechtilé, někdy i lidstvo posunující. Ale smyslem a posláním je především již váš příchod sem a život sám, zde v této realitě. Celý příspěvek